Slovník pojmů - strana 2

seznam článků
Slovník pojmů
strana 2
Všechny strany
Obytnou místností
se považuje místnost určená k celodennímu pobytu, o podlahové ploše minimálně 8 m2, ve které je zajištěno dostatečné denní osvětlení, přímé větrání a dostatečné vytápění. Pokud jsou splněny všechny výše uvedené předpoklady, tak se za obytnou místnost považuje také kuchyň o podlahové ploše větší než 12 m2. Plocha obytných místností je tedy součtem ploch veškerých obytných místností budovy.

Optimálními rozměry pozemku
se rozumí doporučené rozměry pozemku z pohledu splnění veškerých odstupových vzdáleností rodinného domu od sousedních pozemků. Nejedná se tedy o minimální rozměry, jde o doporučené rozměry, které zahrnují jak vliv požárních odstupových vzdáleností, tak doporučení z hlediska efektivity využití plochy pozemku.

OSB - Oriented Strand Board
jsou plošně lisované desky z orientovaných velkoplošných třísek. Třísky jsou fixovány pojivem z umělých pryskyřic. Ve vnějších vrstvách jsou třísky orientovány rovnoběžně s podélnou osou desky, ve středové vrstvě je orientace kolmo na tuto osu. Za spolupůsobení vysoké teploty a tlaku dochází k aktivaci lepidla a desky získávají své rozměrové a pevnostní vlastnosti.

Pasivní dům
je budova s komfortním vnitřním prostředím v zimních i letních období. Budova má natolik nízkou spotřebu tepla, že nepotřebuje standartní vytápěcí systémy. Tepelné ztáty pasivního domu jsou díky důsledné izolaci sníženy natolik, že k udržení teploty v místnostech postačí minimální množství tepla. Vzhledem k výborné tepelné izolaci mají stěny a okna i při nízkých teplotách povrchovou teplotu, která se blíží 20 oC, a je tedy příjemná. Zvláštní důraz u pasivního domu je kladen na vzduchotěsnost všech částí budovy. Čerstvý vzduch se do obytných místn. přivádí pomocí automatického větracího zařízení s rekuperací tepla. Z odváděného vzduchu se odebírá teplo, kterým se ohřívá přiváděný čerstvý vzduch. V Pasivních domech je ve srovnání se standartními budovami potřeba tepla na vytápění objektu snížena až o 80%. K udržení teploty postačí malé topné těleso, které může být umístěno kdekoliv v bytě a příjemně vyzařovat teplo. V mnoha případech lze od jeho instalace zcela upustit. Tehdy je pomocí dohřívacího registru teplo přiváděno do předehřátého čerstvého vzduchu. Dohřev vzduchu většinou postačí jako jediný zdroj tepla. Výsledkem je vytápění čerstvým vzduchem v zimě a ochlazování v létě. Usporami nákladů za výkonný kotel, topná tělesa, termostatické ventily, rozvodové potrubí apod. se z části pokryjí zvýšené náklady na důkladnou tepelnou izolaci. Pasivní budovy vyžadují i minimalizaci ostatních potřeb energií v objektu, například potřebu elektrické energie na provoz domácích spotřebičů. Efektivní domácí spotřebiče i umělé osvětlení spotřebují o 50% energie méně bez jakéhokoliv omezení komfortu. Rekuperace - Rekuperace, neboli zpětné získávání tepla je děj, při němž se přiváděný vzduch do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku odveden otevřeným oknem ven, ale v rekuperačním výměníku odevzdá většinu svého tepla přiváděnému vzduchu.

Rozměry domu
se rozumí vzdálenost mezi krajními body objektu v daném směru, zjednodušeně se jedná o největší vzdálenost mezi protilehlými stěnami objektu.

Termovize
je plošný teploměr. Ukazuje nám povrchovou teplotu těles na dálku. Teplotní pole na povrchu tělesa je v infračervené oblasti spektra lidskému oku neviditelné, proto jsou kamerou teplotám přiřazeny barvy podle teplot. Nejchladnějšímu místu na snímku je přiřazena černá barva a nejteplejšímu místu barva bílá. Teoreticky. Většinou se ale setkáváme se snímky barevnými, kde při základním nastavení převažuje právě žlutá a fialová barva, v pokročilém potom i ostatní barvy spektra…

Užitná plocha
je plocha místností bez konstrukcí (stěny, sloupy, komíny, atd.), tzn. plocha podlahy mezi stěnami (započteny jsou vestavěné skříně, kuchyňské linky, apod.). V 2. NP se uvažuje plocha, nad níž má místnost světlou výšku minimálně 1,9 m.

Úhel sklonu střechy
je úhel mezi povrchem střechy a vodorovnou linií domu. Sklon střechy bývá často stanoven v územním plánu lokality. Před objednáním kompletního typového projektu rodinného domu doporučujeme ověřit na stavebním úřadě, zda pro dané území je dáno omezení pro sklon střechy. Zjištěním této informace se vyhnete následným komplikacím v rámci stavebního řízení.

Výška domu (stavby)
je maximální výška budovy, tj. výška nejvyššího hřebene budovy, ke které se přičítá uvažovaná výška podlah 1. NP nad upravený terén.

Zastavěná plocha
je plocha ohraničená pravoúhlými průměty vnějšího líce svislých konstrukcí všech podlaží do vodorovné roviny upraveného terénu. Neuvažují se izolační přizdívky.