Slovník pojmů

seznam článků
Slovník pojmů
strana 2
Všechny strany
Biomasa 
je souhrn látek tvořících těla všech organismů, jak rostlin, bakterií, sinic a hub, tak i živočichů. Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. Energie biomasy má svůj prapůvod ve slunečním záření a fotosyntéze, proto se jedná o obnovitelný zdroj energie.

Blower-door test
je měření prováděné přímo na rozestavěném nebo dokončeném objektu. Přímo na místě je tak diagnostik schopen určit nejen úroveň „těsnosti“ objektu, ale také vyhledat konkrétní defekty. Tyto defekty lze bezprostředně opravovat a systematicky eliminovat (v případě provádění testu na rozestavěném objektu, kde musí být přístupné těsnící vrstvy). Výsledkem měření tedy není pouze protokol o záznamu měření, ale zpravidla dochází během měření také k opravení některých lokálních porušení celistvosti obvodové obálky budovy.

Difuzně otevřená konstrukce
U difúzně otevřeného systému je obvodový plášť domu navržen tak, aby umožnil volný prostup plynů a vodních par mechanizmem molekulárního přenosu směrem do exteriéru. Toho je s výhodou využito u novodobých rámových dřevostaveb, kde je obvodový plášť vytvořen z více vrstev, musí být zaručeno nejenom použití vhodných materiálů, ale především musí být jednotlivé materiály (vrstvy) v konstrukci správně poskládány, aby zvýšené množství difundující vodní páry nebylo příčinou znehodnocení dřeva a ostatních přírodních materiálů v konstrukci použitých. Ve skladbě takovéto konstrukce není použita parozábrana, ze strany interiéru však musí být vrstva s přesně definovaným difúzním odporem, omezující jednak difúzi vodních par na minimální přijatelnou mez a zároveň zamezující konvekci teplého vlhkého vzduchu do konstrukce. Směrem k exteriéru musí být dále vrstvy řazeny tak, že faktor difúzního odporu v konstrukci tímto směrem klesá. Správnost skladby ovlivňuje ještě řada dalších faktorů, především vlastnosti použitých materiálů v jednotlivých vrstvách. V konstrukci se neuplatňuje klasická folie jako parozábrana, její funkci zde přebírá tzv. parobrzdící vrstva. Jedná se o vrstvu materiálu s vysokým difúzním odporem, s dokonale vzduchotěsným napojením v místě spojů. Pro tuto vrstvu jsou používány velkoplošné materiály, které současně plní v rámové konstrukci dřevostaveb funkci výztužného opláštění. Nejčastěji jsou používány OSB desky spojované na pero a drážku s lepenými spoji, sádrovláknité desky lepené ve spárách v kombinaci s parobrzdnou folií, nově se objevují například konstrukce s použitím parobrzdné sádrovláknité desky FERMACELL VAPOR.

Dřevovláknitá deska
jsou vyráběné z jemných dřevěných vláken. Různé druhy desek se vzájemně odlišují svými vlastnostmi, a to především v závislosti na objemové hmotnosti, která se pohybuje přibližně v rozmezí 160 – 270 kg/m3. Vlákna desky jsou pojena ligninem, pojivem obsaženým v rostlém dřevě, takže výrobek je zcela ekologicky nezávadný (atest). Pro exteriérové aplikace či aplikace v prostorách se zvýšenou vlhkostí je možné použít desky ve hmotě hydrofobizované parafínem. Desky se dodávají jak s rovnými okraji (obvyklé pro desky s nižší objemovou hmotností), tak i s okraji tvarovanými pro spoj na pero a drážku (obvyklé pro desky s vyšší objemovou hmotností).

Energetický štítek obálky budovy
je grafickým vyjádřením stavebně-energetických vlastností konstrukcí domu. Energetický štítek obálky budovy podle revidované technické normy ČSN 730540-2:2007, platné od května 2007, nahrazuje původní Energetický štítek budovy. Oproti původní normě se hodnocení stavebně-energetických vlastností budovy zjednodušuje na hodnocení prostupu tepla obálkou budovy pomocí průměrného součinitele prostupu tepla Uem. Energetický štítek klasifikuje budovy do sedmi kategorií A-G od velmi úsporných (A) až po mimořádně nehospodárné (G)

Harmonogram
Cílem časového plánování je stanovení počátků a konců jednotlivých činností a určení jejich návazností. Dle tohoto vypracovaného harmonogramu postupu prací můžeme relativně přesně stanovit data návozů stavebních hmot při minimalizaci nákladů na jejich skladování a nástupů jednotlivých profesí budovaného díla. Dalším z cílů tvorby harmonogramu postupu prací je také stanovení plánu potřeby financování prováděného díla. Ten vyžaduje znát objem prováděných prací v čase.

KVH
Jedná se o konstrukční hoblovaný hranol. Vlhkost dřeva KVH hranolu by měla činit 15 %, nejvýše ale 18 %. KVH hranol je možné vyrábět prostřednictvím silných spojů jednotlivých dílčích kusů v délce do 13 metrů. U KVH hranolu je proto používána pouze metoda klínového spoje. Pro konstrukční hranoly KVH se vybírá vysoce kvalitní, převážně jehličnaté řezivo, zejména smrkové. Pro jednotlivé konstrukční hranoly nebo lamely je vybráno středová část kmene, přičemž podélný řez je veden středem nebo poblíž středu. Pečlivým vizuálním i strojovým výběrem jsou vyloučeny nebo odstraněny vady, které by byly na překážku kvalitě mechanicko-fyzikálních případně i pohledových vlastností konstrukčních hranolů. Tato kvalita je rozhodující pro výsledný estetický i technický efekt konstrukčních hranolů. Nedochází k výsušným trhlinám, kroucení a dalším degradacím dřeva, které se můžou projevit i na opláštění konstrukce nebo pohledových částí konstrukčních hranolů. Přesto je nutno mít na zřeteli, že dřevo je přírodní materiál se svými specifickými a přirozenými vlastnostmi. Proto nelze vznik ojedinělých a nevýznamných deformací vyloučit.

Nízkoenergetický dům
Pojem nízkoenergetický dům je stavba s nízkou potřebou energie na vytápění, která je oproti běžným novostavbám, splňujícím české stavebně-energetické předpisy, poloviční nebo i menší. V porovnání se staršími stavbami lze u nízkoenergetických domů dosáhnout úspor na vytápění 75% i více. Podmnožinou nízkoenergetických domů jsou pasivní domy, které spotřebují až šestkrát méně energie než dnešní novostavby. Úspora energie na vytápění není a neměla by být jediným kritériem pro stavbu nízkoenergetického domu. Rozhodnutí pro stavbu tohoto druhu je rozhodnutím pro budoucnost. Spojuje v sobě komfort bydlení, energetickou a tedy i finanční úsporu, ekologické hledisko a správnou volbu stavebních materiálů. Ať vytápíte nízkoenergetický dům čímkoliv, vždy ušetříte. Je to logicky dáno menšími tepelnými ztrátami obvodovými konstrukcemi domů a výplněmi otvorů, ale i výrazně menšími ztrátami větráním. Nezanedbatelné jsou rovněž úspory důsledným odstraněním tzv. tepelných mostů a netěsností obvodových konstrukcí domu.

Obestavěný prostor rodinného domu
je součtem obestavěných prostor základů, spodní a vrchní části objektu a zastřešení. Obestavěný prostor základů je dán kubaturou základových konstrukcí. Obestavěný prostor objektu a zastřešení je ohraničen vnějšími plochami obvodových konstrukcí, dole rovinou spodní úrovně podlahové konstrukce a nahoře vnějšími plochami střechy.